Pomiń nawigację

  61 627 46 00  

EULA

Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym

 

WYMOGI EULA

Ostatnia wersja: przygotowana 22 grudnia 2020 r.

Obowiązuje od dnia 31.12.2020 r.

 

Usługodawca przestrzega poniższych warunków i zobowiązuje swoich Klientów i Przedsiębiorców-Konsumentów, którzy korzystają z Rozwiązań technologicznych w ramach zawartych umów, do przestrzegania następujących wymagań umowy licencyjnej, dalej „Wymogi EULA.”


Słowa pisane wielką literą mają znaczenie takie, jakie zostało im nadane w treści Regulaminu świadczenia usługi Website Leader.

 

Obowiązują następujące Wymogi EULA:

 1. Klient lub Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że może powziąć wiążące zobowiązania umowne wobec Usługodawcy, a wszelkie informacje, które dostarczy, są prawdziwe, dokładne, kompletne i będą utrzymywane w takim stanie do końca okresu korzystania z Rozwiązań technologicznych.
 2. Klient i Przedsiębiorca-Konsument akceptuje, że dostawa Rozwiązań technologicznych bez oznaczenia marki Usługodawcy może zostać wstrzymana lub zawieszona, gdy Klient lub Przedsiębiorca-Konsument nie spełni Wymagań EULA,  (z przyczyn obciążających Klienta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta). W okresie wstrzymania lub zawieszenia Usługi, Wykonawca pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w Umowie, tytułem utrzymania usługi Website Leader w stanie aktywności, na wypadek jej wznowienia po spełnieniu Wymagań EULA.
 3. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że Rozwiązania technologiczne i własność intelektualna, związane z realizacją Umowy, w tym patenty, prawa autorskie i znaki towarowe, pozostają wyłączną własnością Usługodawcy lub jego Partnerów technologicznych.
 4. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na zachowanie zgodności z przepisami prawa, zasadami  i  regulacjami, dotyczącymi korzystania z Rozwiązań technologicznych i witryn,  powstałych w wyniku ich użytku, w szczególności (bez ograniczeń) z przepisami w zakresie ochrony danych, prywatności oraz poczty masowej obowiązującym we wszystkich jurysdykcjach, w których działa.
 5. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że nie będzie uzyskiwał ani odtwarzał kodu źródłowego Rozwiązań technologicznych, a także ich części, ani wykonywał inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji, rozkładania na czynniki oraz uzyskiwania kodu źródłowego Rozwiązań technologicznych, również ich części, a także usuwania znaków towarowych, znaków usługowych, logo oraz informacji dotyczących licencji widocznych w Rozwiązaniach technologicznych.
 6. Klient i Przedsiębiorca-Konsument nie będzie kopiować, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać udzielać licencji, sublicencji żadnej części Rozwiązań technologicznych, ani dokonywać ich przeniesienia, cesji. Postanowienie, wskazane w zdaniu poprzednim, obejmuje, w szczególności oprogramowanie, tekst informacyjny, dokumentację, projekt (wygląd i sposób działania) Rozwiązań technologicznych oraz wszystkie szablony, z których powstają witryny, przy użyciu Rozwiązań technologicznych, włącznie z fotografiami, grafikami, plikami audio i wideo, funkcjami, plikami oraz dokumentami dostępnymi w Rozwiązaniach technologicznych.
 7. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że nie będzie publikować ani zezwalać użytkownikom końcowym na publikowanie w utworzonych przy użyciu Rozwiązań technologicznych witrynach treści, które zawierają: (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, boty anulujące lub podobne szkodliwe lub groźne fragmenty kodu, (ii) treści niezgodne z prawem, szkodliwe, sfabrykowane, zastraszające, obraźliwe, nękające, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne (w tym, bez ograniczeń, pornograficzne), bluźniercze, nienawistne rasowo, etnicznie i na innym tle, budzące sprzeciw, w tym popierające niezgodne z prawem lub kryminalne działania lub takie, które mogłyby mieścić się w tej kategorii, (iii) spam, maszynowo lub losowo generowane treści, nieetyczne lub niechciane treści zaprojektowane z myślą o generowaniu ruchu w witrynach stron trzecich lub poprawie pozycjonowania witryn stron trzecich w wyszukiwarkach, ewentualnie o działaniach przestępczych, (iv) treści mogące być przyczyną odpowiedzialności cywilnej, zaszkodzić reputacji, renomie Usługodawcy oraz jego Partnerów technologicznych, ewentualnie naruszające stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo.
 8. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane, w tym dane osobowe, zbierane, utrzymywane, przetwarzane, przechowywane, magazynowane, usuwane i edytowane w związku z witrynami Klienta i Przedsiębiorcy-Konsumenta utworzonymi przy użyciu Rozwiązań technologicznych, w tym również za zgodność z wymogami obowiązującego w powyższym zakresie prawa. Dodatkowo Klient zwalnia Usługodawcę i wszystkich jego Partnerów technologicznych z odpowiedzialności w powyższych kwestiach.
 9. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że jeśli korzystanie z witryny, sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych, powoduje nadmierne obciążenie Rozwiązań technologicznych lub powoduje niewspółmierną ilość ruchu, działanie witryny Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może zostać zawieszone, sposób jej działania może zostać zmieniony, albo witryna może zostać zlikwidowana.
 10. Klient oświadcza, że korzystanie (w tym dostęp) z konta Klienta lub dowolnej części Rozwiązania technologicznego może zostać ograniczone lub wstrzymane, jeśli okaże się to konieczne (według uznania Usługodawcy lub jego Partnerów technologicznych).
 11. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że będzie tworzyć i utrzymywać prawidłowe i wiążące warunki świadczenia usług oraz Politykę prywatności w każdej witrynie, sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych.
 12. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że umożliwi korzystanie, udzieli Usługodawcy i  jego Partnerom technologicznym wszelkich niezbędnych licencji i praw, umożliwiających wykorzystywanie materiałów, dostarczonych przez Klienta i Przedsiębiorcę-Konsumenta do użytku w Rozwiązaniach technologicznych.
 13. Klient i Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że za pośrednictwem Rozwiązań technologicznych nie wolno wysyłać masowej poczty elektronicznej, chyba że takie działanie jest zgodne z Warunkami Korzystania z Usługi Strony Trzeciej (patrz:  Warunki i Usługi Strony Trzeciej) oraz obowiązującym prawem.
 14. Klient potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich Warunków korzystania z Usług Strony Trzeciej, o ile Usługi Strony Trzeciej tego wymagają, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Strony Trzeciej. Postanowienie obejmuje również dostosowanie się do zmian warunków, które Usługodawca lub jego Partnerzy technologiczni (w tym dostawcy Usługi Strony Trzeciej) uznają za niezbędne lub stosowne.
 15. Klient akceptuje, że wyłącza się w stopniu maksymalnym przewidzianym przez prawo wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, obejmujące Rozwiązania technologiczne lub witryny Klienta, które powstały przy ich użyciu.
 16. Klient akceptuje, że Usługodawca oraz jego Partnerzy technologiczni są zwolnieni z odpowiedzialności za naruszenia Wymagań EULA, jakich dopuści się on lub internauci korzystający z jego usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia.
 17. Klient: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność konfiguracji witryny Klienta utworzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych, w tym za elementy graficzne, tekst, kolor, zawartość wideo i funkcje interaktywne, ze wszystkimi wytycznymi, standardami branżowymi, pozarządowymi, quasi rządowymi, w tym z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, (ii) zwalnia Usługodawcę i jej Partnerów technologicznych z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z niedostosowania się do powyższego postanowienia.

 

WARUNKI I USŁUGI STRONY TRZECIEJ

Ostatnia wersja: 22 grudzień 2020 r.

 

Google: Analityka internetowa i raportowanie

UE (Irlandia)

http://www.google.com/analytics/

Mapy Google: Mapy Google na witryny internetowe

UE (Irlandia)

Warunki korzystania z usług Mapy Google: https://developers.google.com/maps/iphone/terms

Polityka prywatności firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Sentia (dawniej Solido): Outsourcing IT

Dania

https://sentia.com/dk/privatlivspolitik-og-cookies/

(w duńskim)

 

Zendesk: Obsługa klienta i platforma zaangażowania

USA

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/master-subscription-agreement/

 

Touch Local: Rejestracja i utrzymywanie domen

USA

Touch Local:

www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx

http://www.register.com/policy/dispute.rcmx

Akceptowalny użytek:

http://www.register.com/policy/acceptable_use_policy.rcmx

https://assets.web.com/legal/PrivacyPolicy.pdf

Rejestracja domeny prywatnej:

http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx#8

 

Otwarte SRS: Rejestracja i utrzymywanie domen

Kanada

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Otwarte SRS: Usługi E-mail

USA

Obowiązują warunki Użytkownika Końcowego zgodne z tymi z Załącznika B na stronie 32 Umowy Głównej o Świadczenie Usług

https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

 

Let's Encrypt: Certyfikaty SSL

USA

Polityka i Repozytorium Prawne Certyfikatów SSL firmy Let's Encrypt są dostępne pod adresem: https://letsencrypt.org/repository/

 

SendGrid: Wiadomości e-mail z biuletynami informacyjnymi

UK + USA

Warunki Korzystania z Usługi: https://sendgrid.com/policies/tos/

Polityka Wiadomości E-mail: Email Policy: https://sendgrid.com/policies/email/

Polityka Prywatności: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Bezpieczeństwo: https://sendgrid.com/policies/security/

 

MailChimp: Platforma automatyzująca usługi marketingowe oraz usługi marketingowe e-mail

USA

https://mailchimp.com/legal/terms/

Salesforce: Zarządzanie relacją z Klientem

USA + Europa

https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/

 

Jira i Confluence: System Service Desk dla partnerów Mono do przesyłania zgłoszeń i żądań

USA + UE (Irlandia)

https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement

 

Slack: Platforma współpracy

USA

https://slack.com/terms-of-service

 

Amazon Web Services (AWS): Serwer danych w chmurze

USA + Europa + Kanada

https://aws.amazon.com/service-terms/

 

Amazon Simple Notification Service (SNS): Wiadomości i powiadomienia mobilne

https://aws.amazon.com/legal/

 

Mono Solutions, Inc.: podprocesor zewnętrzny

USA (Delaware)

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Mono Solutions, Ltd.: podprocesor zewnętrzny

UK

Umowa o Przetwarzanie Danych

 

Plivo: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.plivo.com/terms/

 

Twilio: Platforma komunikacji w chmurze do budowy aplikacji obsługujących wiadomości SMS, komunikację głosową i wiadomości tekstowe

USA + UE (Irlandia)

https://www.twilio.com/legal/tos

 

OpenStreetMap i Leaflet: Mapy na witryny internetowe

USA + UE

https://www.openstreetmap.org/copyright

 

Czcionki Google: Biblioteka czcionek wykorzystywanych na platformie Mono

USA + UE

https://policies.google.com/terms

 

Ecwid: E-commerce
United States + EU + Australia
https://www.ecwid.com/terms-of-service 
https://www.ecwid.com/privacy-policy
https://www.ecwid.com/eu-privacy-policy

 

InternetX: Domeny
Terms & Conditions: https://www.internetx.com/en/legal/terms-and-conditions/#gtc-domains
Privacy Policy: https://www.internetx.com/en/legal/privacy-policy/

Hubspot: Marketing and insights on Monosolutions.com (US)
Privacy Policy: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Data Processing Agreement: https://legal.hubspot.com/dpa

Stripe – Płatności (US)
Privacy Policy: https://support.stripe.com/topics/privacy

AppCues: In-editor guide (US)
Privacy Policy: https://www.appcues.com/privacy

Heap.io: In-editor analytics (US)
Privacy Policy: https://heap.io/privacy#:~:text=Heap%20Inc.&text=This%20Website%20Privacy%20Policy%20(%E2%80%9CPrivacy,%E2%80%9D%20or%20%E2%80%9CSite%E2%80%9D