REGULAMIN

Regulamin świadczenia usługi Website LEADer drogą elektroniczną, 
zmieniony w dniu 22.12.2020 roku, obowiązuje w zmienionej wersji od dnia 31.12.2020 roku

 

 

§1. Postanowienia główne

 1. Użyte w Regulaminie określenia pisane z wielkiej litery, posiadają znaczenie, nadane im w niniejszym Regulaminie świadczenia usługi Website LEADer drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).
 2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Website LEADer jest zawarcie Umowy i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

§2. Definicje

 1. Usługodawca - Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000335800, NIP 5272015509, reprezentowana przez komplementariusza RMF sp. z o.o., numer KRS: 0000325075.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów prawa polskiego, nabywająca i wykorzystująca usługę Website LEADer bezpośrednio w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej, niebędąca Konsumentem, ani Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne zasady i warunki świadczenia Usługi Website LEADer przez Usługodawcę na rzecz Klienta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin dostępny jest pod adresem: www.websiteleader.pl/regulamin-rmf.
 4. Usługa Website LEADer (Usługa) -  opracowanie, umożliwienie Klientowi i Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystania oraz utrzymania i serwisowania Strony internetowej, w okresie obowiązywania Umowy, przy użyciu dostarczonych Rozwiązań technologicznych. Zakres działań wskazany jest w treści Umowy.
 5. Rozwiązania technologiczne - oprogramowanie, technologia, specyfikacja umożliwiające świadczenie Usługi Website LEADer, dostarczone przez Partnera technologicznego.
 6. Partner technologiczny - Mono Solutions ApS,  RE PrivacyConcern, Hejrevej 28, 1st floor,  2400 Copenhagen NV,  Denmark, albo inny podmiot z grupy kapitałowej Usługodawcy.
 7. Umowa – odrębna umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi Website LEADer, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem a Usługodawcą.
 8. Polityka  Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z Usługą Website LEADer. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: www.websiteleader.pl/polityka-prywatnosci-rmf.
 9. Wymagania EULA - warunki udostępniania Rozwiązań technologicznych przez Partnera technologicznego, dostępne pod adresem www.websiteleader.pl/eula
 10. Serwis internetowy/witryna - jest to strona internetowa, składająca się ze strony głównej, wszystkich jej podstron, grafik i innych treści, do której kieruje domena wskazana w Umowie.
 11. Strona internetowa – strona stanowiąca przedmiot Usługi Website LEADer. Strona internetowa jest jednocześnie Serwisem internetowym Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 13. Przedsiębiorca-Konsument – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1  i art. 55  ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze naturalnym lub przypadkowym, na którego wystąpienie Usługodawca nie ma wpływu (w szczególności: awaria zasilania, powódź, akty cyberterroryzmu, cyberataki, czynności operatorów sieci teleinformatycznych).

§3. Przedmiot regulaminu

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta Usługę, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 2. Korzystając z Usługi, Klient lub Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usługi z ważnych przyczyn, np. W celu polepszenia parametrów świadczenia Usługi w szczególności w obszarze sprzętu, oprogramowania, podwykonawców i innych aspektów techniczno-organizacyjnych, co Klient lub Przedsiębiorca-Konsument akceptuje.

 

§4. Wymagania EULA

 

Klient lub Przedsiębiorca-Konsument przyjmuje do wiadomości Wymagania EULA dostępne pod adresem www.websiteleader.pl/eula i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także oświadcza, że dostosuje się do zmian Wymagań EULA, które Usługodawca lub jego Partnerzy technologiczni, uznają za niezbędne lub stosowne.

 

§5. Inne oświadczenia

 

 1. Dodatkowo Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Usługodawcy lub Partnera technologicznego, ani nie jest pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Usługodawcy lub Partnera technologicznego, ani nie wiąże go współpraca z ww. podmiotami na podstawie żadnego innego stosunku prawnego.
 2. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się wykorzystywać Usługę Website LEADer bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową, gospodarczą lub statutową.
 3. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się nie wykonywać reprodukcji, modyfikacji, inżynierii wstecznej Rozwiązań technologicznych.
 4. Klient  oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się nie podejmować działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócać prawidłowe działanie Rozwiązań technologicznych.

 

§6. Warunki techniczne

 

 1. Zapewnienie Rozwiązań technologicznych oraz aktualizacja oprogramowania należy do obowiązków Partnera technologicznego, co Klient akceptuje.
 2. Udostępnienie Klientowi Rozwiązań technologicznych następuje na serwerze, udostępnionym przez Partnera technologicznego. Klient akceptuje, że serwer może być zmieniany w czasie trwania Umowy.
 3. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności Usługi z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją i modyfikacją systemu informatycznego i telekomunikacyjnego obsługującego Usługę. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 4. Usługodawca zastrzega, że niektóre funkcjonalności Usługi Website LEADer realizowanej na rzecz Klienta, mogą być czasowo niedostępne na skutek konieczności przeprowadzania aktualizacji, czy wskutek działania Siły wyższej.
 5. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się korzystać z Usługi Website LEADer w sposób, który nie będzie powodował przeciążania lub zablokowania infrastruktury technicznej Usługodawcy, wykorzystanej na potrzeby świadczenia Usługi Website LEADer, Rozwiązań technologicznych lub prowadził do wystąpienia ograniczeń w dostępności Usługi dla osób trzecich.
 6. Prawidłowe działanie Usługi Website LEADer wymaga posiadania przez Klienta prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w szczególności w zakresie zgody na obsługę plików „cookies” oraz JavaScript.
 7. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Usługa Website LEADer była dostępna dla następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera, MSIE, MS Edge i Safari w najbardziej popularnych wersjach.

 

§7.    Prawa autorskie i własność intelektualna

 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, niewyłącznej licencji i prawa do dostępu i korzystania z Rozwiązań technologicznych.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi i Przedsiębiorcy-Konsumentowi jedynie korzystanie z Rozwiązań technologicznych, zgodnie z Umową i z ich przeznaczeniem, w okresie trwania Umowy.
 3. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że nie będzie instalował na innym serwerze, pobierał, zwielokrotniał, ani w inny sposób podejmował prób uzyskania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Partnera technologicznego.
 4. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, udostępniane w Serwisie, w szczególności Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument oświadcza, że uzyskał wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody, dotyczące przekazywania lub publikowania danych osobowych podmiotów trzecich.
 5. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument zobowiązuje się nie używać materiałów, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usługi Website LEADer w sposób, który narusza uprawnienia Usługodawcy lub osób trzecich.

 

§8. Reklamacje

 

 1. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument ma prawo złożenia reklamacji na adres email wskazany w Umowie.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą  niezwłocznie od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót w godzinach od 8.00 – 16.00.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę-Konsumenta dotyczącej Usługi najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej złożenia poprzez przesłanie stosownej odpowiedzi w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w Umowie, jako adres do kontaktu.

 

§9. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści wyrządzone przez Klienta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta podmiotom trzecim, związane z wykorzystaniem Usługi Website LEADer przez Klienta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie czy Wymaganiach EULA.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody i utracone korzyści, które wyniknęły z czynników niezależnych od Usługodawcy.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wskazany został w treści Umowy.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.websiteleader.pl/regulamin, za pośrednictwem której Regulamin może zostać wyświetlony i wydrukowany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie  z ważnych przyczyn, tj.:
  a. ze względu na zmiany techniczne i organizacyjne w sposobie realizacji Usługi  lub,
  b. ze względu na zmiany związane z aktualizacją Wymogów EULA lub,
  c. w przypadku  zmiany zakresu lub świadczenia Usługi lub,
  d. w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informacji pozyskiwanych lub przetwarzanych w ramach realizacji Usługi lub,
  e. w przypadku zmiany w zakresie danych adresowych, firmy Usługodawcy lub,
  f. zmiany w przepisach obowiązującego prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu oraz prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub,
  g. konieczności dostosowania Regulaminu do wytycznych, nakazów, zaleceń lub decyzji właściwych organów lub urzędów lub,
  h. zmiany formy prawnej  działalności Usługodawcy lub,
  i. konieczności wyeliminowania nieścisłości, których nie da się usunąć wskutek wykładni pozostałych postanowień Regulamin lub omyłek pisarskich.
 3. Usługodawca informuje Klienta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta o obowiązującej treści Regulaminu  oraz ich zmianach poprzez  przesłanie ich Klientowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi pocztą elektroniczną na adres email wskazany w Umowie.
 4. Zmiany Regulaminu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej www.websiteleader.pl.
 5. O zmianach treści Regulaminu Klient lub Przedsiębiorca-Konsument zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem  wiadomości email na adres e-mail wskazany w Umowie, w taki sposób, aby Klient  lub Przedsiębiorca-Konsument mógł zapoznać się z ich treścią.  W przypadku, gdy Klient lub Przedsiębiorca-Konsument nie akceptuje nowej treści Regulaminu, Klient lub Przedsiębiorca-Konsument  może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, jeżeli Klient lub Przedsiębiorca-Konsument nie wypowie umowy w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu.
 6. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument powierza Usługodawcy przetwarzanie danych gromadzonych przez Klienta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta, który jest ich administratorem i realizuje w stosunku do tych danych obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Klient oraz Przedsiębiorca-Konsument akceptując Umowę i niniejszy Regulamin zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi jego integralną część.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Przedsiębiorcy-Konsumenta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2020. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych po dniu jego wejścia w życie. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się dotychczasowy Regulamin obowiązujący od dnia 01.12.2019.