Pomiń nawigację

  61 627 46 00  

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usługi Website LEADer drogą elektroniczną

z dnia 01.12.2019 roku

 

§1. Postanowienia główne

 1. Użyte w Regulaminie określenia pisane z wielkiej litery, posiadają znaczenie, nadane im w niniejszym Regulaminie świadczenia usługi Website LEADer drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).
 2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Website LEADer jest zawarcie Umowy i zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

§2. Definicje

 1. Usługodawca - Grupa RMF Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000335800, NIP 5272015509, reprezentowana przez komplementariusza RMF sp. z o.o., numer KRS: 0000325075.
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów prawa polskiego, nabywająca i wykorzystująca usługę Website LEADer bezpośrednio w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawodowej lub statutowej, niebędąca Konsumentem.
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne zasady i warunki świadczenia Usługi Website LEADer przez Usługodawcę na rzecz Klienta, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin dostępny jest pod adresem: www.websiteleader.pl/regulamin-rmf.
 4. Usługa Website LEADer/Usługa -  opracowanie, umożliwienie Klientowi korzystania oraz utrzymanie i serwisowanie Strony internetowej, w okresie obowiązywania Umowy, przy użyciu dostarczonych Rozwiązań technologicznych. Zakres działań wskazany jest w treści Umowy.
 5. Rozwiązania technologiczne - oprogramowanie, technologia, specyfikacja umożliwiające świadczenie Usługi Website LEADer, dostarczone przez Partnera technologicznego.
 6. Partner technologiczny - Mono Solutions ApS,  RE PrivacyConcern, Hejrevej 28, 1st floor,  2400 Copenhagen NV,  Denmark, albo inny podmiot z grupy kapitałowej Usługodawcy.
 7. Umowa – odrębna umowa, której przedmiotem jest świadczenie usługi Website LEADer, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 8. Polityka  Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z Usługą Website LEADer. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: www.websiteleader.pl/polityka-prywatnosci-rmf.
 9. Wymagania EULA - warunki udostępniania Rozwiązań technologicznych przez Partnera technologicznego, dostępne pod adresem www.websiteleader.pl/eula.
 10. Serwis internetowy/witryna - jest to strona internetowa, składająca się ze strony głównej, wszystkich jej podstron, grafik i innych treści, do której kieruje domena wskazana w Umowie.
 11. Strona internetowa – strona stanowiąca przedmiot Usługi Website LEADer. Strona internetowa jest jednocześnie Serwisem internetowym Zlecającego.
 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 13. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze naturalnym lub przypadkowym, na którego wystąpienie Usługodawca nie ma wpływu (w szczególności: awaria zasilania, powódź, akty cyberterroryzmu, cyberataki, czynności operatorów sieci teleinformatycznych).

§3. Przedmiot regulaminu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta Usługę, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie. 
 2. Korzystając z Usługi, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usługi, w szczególności w obszarze sprzętu, oprogramowania, podwykonawców i innych aspektów techniczno-organizacyjnych, co Klient akceptuje.

§4. Wymagania EULA

 1. Klient przyjmuje do wiadomości Wymagania EULA i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także oświadcza, że dostosuje się do zmian Wymagań EULA, które Usługodawca lub jego Partnerzy technologiczni, uznają za niezbędne lub stosowne.
 2. Klient oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 3. Klient oświadcza, że wszystkie informacje, przekazywane przez Klienta Usługodawcy są prawdziwe, dokładne, kompletne i będą utrzymywane w takim stanie do końca okresu korzystania z Rozwiązań technologicznych.
 4. Klient oświadcza, że:
  1)       wyraża zgodę na to, że udostępnianie Rozwiązań technologicznych może zostać wstrzymane lub zawieszone, gdy Klient nie spełni Wymagań EULA;
  2)       Rozwiązania technologiczne i własność intelektualna, związane z realizacją Umowy, w tym patenty, prawa autorskie i znaki towarowe, pozostają wyłączną własnością Usługodawcy lub jego Partnerów technologicznych;
  3)       wyraża zgodę na zachowanie zgodności z przepisami prawa,  zasadami  i  regulacjami, dotyczącymi korzystania z Rozwiązań technologicznych i witryn, powstałych w wyniku ich użytku, w szczególności (bez ograniczeń) z przepisami w zakresie ochrony danych, prywatności oraz masowej poczty elektronicznej, obowiązującymi we wszystkich jurysdykcjach, w których działa;
  4)       nie będzie uzyskiwał ani odtwarzał kodu źródłowego Rozwiązań technologicznych, dokonywał dekompilacji, dezasemblacji, a także ich części oraz nie będzie usuwał znaków towarowych, znaków usługowych, logo oraz ujawnień licencji, widocznych w Rozwiązaniach technologicznych;
  5)       nie będzie kopiować, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować, wypożyczać, wynajmować, udzielać licencji, sublicencji  żadnej części Rozwiązań technologicznych, ani dokonywać ich przeniesienia, cesji. Postanowienie,  wskazane w zdaniu poprzednim, obejmuje, w szczególności oprogramowanie, tekst informacyjny, dokumentację, projekt (wygląd i sposób działania) Rozwiązań technologicznych oraz wszystkie szablony, z których powstają witryny, przy użyciu Rozwiązań technologicznych, włącznie z fotografiami, grafikami, plikami audio i wideo, funkcjami, plikami oraz dokumentami, dostępnymi w Rozwiązaniach technologicznych;
  6)       nie będzie publikować ani zezwalać użytkownikom końcowym na publikowanie w utworzonych przy użyciu Rozwiązań technologicznych witrynach treści, które zawierają: (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne, boty anulujące lub podobne szkodliwe lub groźne fragmenty kodu, programy (ii) treści niezgodne z prawem, szkodliwe, sfabrykowane, zastraszające, obraźliwe, nękające, zawierające pomówienia, wulgarne, obsceniczne (w tym, bez ograniczeń, pornograficzne), bluźniercze, nienawistne rasowo, etnicznie i na innym tle, budzące sprzeciw, w tym popierające niezgodne z prawem lub kryminalne działania lub takie, które mogłyby mieścić się w tej kategorii, (iii) spam, maszynowo lub losowo generowane treści, nieetyczne lub niechciane treści, zaprojektowane z myślą o generowaniu ruchu w witrynach stron trzecich lub poprawie pozycjonowania witryn stron trzecich w wyszukiwarkach, ewentualnie o działaniach przestępczych, (iv) treści mogące być przyczyną odpowiedzialności cywilnej, mogące zaszkodzić reputacji, renomie Usługodawcy oraz jego Partnerów technologicznych, ewentualnie naruszających stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo;
  7)       ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane, w tym dane osobowe, zbierane, utrzymywane, przetwarzane, przechowywane, magazynowane, usuwane i edytowane w związku z witrynami Klienta utworzonymi przy użyciu Rozwiązań technologicznych, w tym również za ryzyko ich utraty i zgodność z wymogami obowiązującego w powyższym zakresie prawa. Dodatkowo Klient zwalnia Usługodawcę i wszystkich jego Partnerów technologicznych z odpowiedzialności w powyższych kwestiach;
  8)       akceptuje fakt, że jeśli korzystanie z witryny, sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych, powoduje nadmierne obciążenie Rozwiązań technologicznych lub powoduje niewspółmierną ilość ruchu, działanie witryny Klienta może zostać zawieszone, sposób jej działania może zostać zmieniony, albo witryna może zostać zlikwidowana;
  9)       korzystanie (w tym dostęp) z konta Klienta lub dowolnej części Rozwiązania technologicznego może zostać ograniczone lub wstrzymane, jeśli okaże się to konieczne, według uznania Usługodawcy lub jego Partnerów technologicznych;
  10)    będzie utrzymywać prawidłowe i wiążące warunki świadczenia usług oraz politykę prywatności w każdej witrynie sporządzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych;
  11)    umożliwi korzystanie, udzieli Usługodawcy i jego Partnerom technologicznym wszelkich niezbędnych licencji i praw, umożliwiających wykorzystywanie materiałów, dostarczonych przez Klienta do użytku w Rozwiązaniach technologicznych;
  12)    akceptuje, iż za pośrednictwem Rozwiązań technologicznych nie wolno wysyłać masowej poczty elektronicznej, chyba że takie działanie jest zgodne z obowiązującym prawem lub obowiązującymi  warunkami świadczenia usług przez strony trzecie, wskazane w treści www.websiteleader.pl/eula.
 5. Klient potwierdza i wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków świadczenia usług stron trzecich, wskazanych w treści www.websiteleader.pl/eula, o ile są wymagane, przed rozpoczęciem korzystania z usługi strony trzeciej. Powyższe obejmuje również dostosowanie się do zmian warunków, które Usługodawca lub jego Partnerzy technologiczni, dostawcy usług, uznają za niezbędne lub stosowne.
 6. Klient akceptuje, że wyłącza się w stopniu maksymalnym, przewidzianym przez prawo, wszelkie gwarancje, wyraźne i dorozumiane, obejmujące Rozwiązania technologiczne lub witryny Klienta, które powstały przy ich użyciu.
 7. Klient akceptuje, że Usługodawca oraz jego Partnerzy technologiczni są zwolnieni z odpowiedzialności za naruszenie Wymagań EULA, jakich dopuści się Klient lub internauci, korzystający z jego usług. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia.
 8. Klient: (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność konfiguracji witryny Klienta utworzonej przy użyciu Rozwiązań technologicznych, w tym za elementy graficzne, tekst, kolor, zawartość wideo i funkcje interaktywne, ze wszystkimi wytycznymi, standardami branżowymi, pozarządowymi, quasi rządowymi, w tym z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0, (ii) zwalnia Usługodawcę i jego Partnerów technologicznych z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, wynikające z niedostosowania się do powyższego postanowienia.

 

§5. Inne oświadczenia

 1. Dodatkowo Klient oświadcza, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Usługodawcy lub Partnera technologicznego, ani nie jest pracownikiem podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Usługodawcy lub Partnera technologicznego, ani nie wiąże go współpraca z ww. podmiotami na podstawie żadnego innego stosunku prawnego.
 2. Klient zobowiązuje się wykorzystywać Usługę Website LEADer bezpośrednio do celów związanych z działalnością zawodową, gospodarczą lub statutową.
 3. Klient zobowiązuje się nie wykonywać reprodukcji, modyfikacji, inżynierii wstecznej Rozwiązań technologicznych.
 4. Klient zobowiązuje się nie podejmować działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócać prawidłowe działanie Rozwiązań technologicznych.

§6. Warunki techniczne

 1. Zapewnienie Rozwiązań technologicznych oraz aktualizacja oprogramowania należy do obowiązków Partnera technologicznego, co Klient akceptuje.
 2. Udostępnienie Klientowi Rozwiązań technologicznych następuje na serwerze, udostępnionym przez Partnera technologicznego. Klient akceptuje, że serwer może być zmieniany w czasie trwania Umowy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi Website LEADer z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją i modyfikacją systemu informatycznego i telekomunikacyjnego, obsługującego Usługę.
 4. Usługodawca zastrzega, że niektóre funkcjonalności Usługi Website LEADer mogą być czasowo niedostępne na skutek konieczności przeprowadzania aktualizacji, czy wskutek działania Siły wyższej.
 5. Klient zobowiązuje się korzystać z Usługi Website LEADer w sposób, który nie będzie powodował przeciążania lub zablokowania infrastruktury technicznej Usługodawcy, wykorzystanej na potrzeby świadczenia Usługi Website LEADer, Rozwiązań technologicznych lub prowadził do wystąpienia ograniczeń w dostępności Usługi dla osób trzecich.
 6. Prawidłowe działanie Usługi Website LEADer wymaga posiadania przez Klienta prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w szczególności w zakresie zgody na obsługę plików „cookies” oraz JavaScript.
 7. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Usługa Website LEADer była dostępna dla następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Opera, MSIE, MS Edge i Safari w najbardziej popularnych wersjach.

 

§7.    Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługuje prawo ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji, niewyłącznej licencji i prawa do dostępu i korzystania z Rozwiązań technologicznych.
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi jedynie korzystanie z Rozwiązań technologicznych, zgodnie z Umową i z ich przeznaczeniem, w okresie trwania Umowy.
 3. Klient oświadcza, że nie będzie instalował na innym serwerze, pobierał, zwielokrotniał, ani w inny sposób podejmował prób uzyskania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Partnera technologicznego.
 4. Klient oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści, udostępniane w Serwisie, w szczególności Klient oświadcza, że uzyskał wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody, dotyczące przekazywania lub publikowania danych osobowych podmiotów trzecich.
 5. Klient zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klient zobowiązuje się nie używać materiałów, wykorzystywanych w związku ze świadczeniem Usługi Website LEADer w sposób, który narusza uprawnienia Usługodawcy lub osób trzecich.

§8. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji na adres email wskazany w Umowie.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą  niezwłocznie od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni kalendarzowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 – 16.00. 

 

§9. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utracone korzyści wyrządzone przez Klienta podmiotom trzecim, związane z wykorzystaniem Usługi Website LEADer przez Klienta z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie czy Wymaganiach EULA.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody i utracone korzyści, które wyniknęły z czynników niezależnych od Usługodawcy.
 3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności Usługodawcy wskazany został w treści Umowy.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: www.websiteleader.pl/regulamin, za pośrednictwem której Regulamin może zostać wyświetlony i wydrukowany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 7 dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Umowie.
 4. Zmiana warunków Regulaminu, która nie narusza przedmiotu Umowy, nie stanowi  istotnej zmiany treści Regulaminu, co Klient akceptuje.
 5. Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych gromadzonych przez Klienta, który jest ich administratorem i realizuje w stosunku do tych danych obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi. Klient akceptując Umowę i niniejszy Regulamin zawiera z Usługodawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi jego integralną część.

 


Regulamin w ww. wersji obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.