polityka prywatności

Polityka prywatności Sunrise System sp. z o.o. sp. k. z dnia 01.12.2019 r.

 

§1. Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zakres, cel i okres przetwarzania Państwa danych osobowych oraz warunki ich udostępniania, a także przysługujące Państwu prawa.
 2. Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Sunrise System sp. z o.o. sp. k., NIP: 7831707183, REGON: 302598908, KRS 0000489705, z siedzibą 61-894 Poznań, Plac Andersa 3, tel: 61 655 95 55, e-mail: biuro@sunrisesystem.pl
 3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się:
  1)       mailowo, na adres: iod@sunrisesystem.pl
  2)       drogą pocztową na adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
 4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
  1)       zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta, jeśli są Państwo naszym Klientem.
  i / lub
  2)       wskazujemy dane kontaktowe do osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych na adres e-mail: iod@sunrisesystem.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ust. 2.
 5. Dla domeny Administratora “websiteleader.pl” został wystawiony certyfikat SSL, który zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera. Szyfrowanie włączone jest tak, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Zaktualizowana wersja Polityki prywatności będzie opublikowana na stronie internetowej Administratora www.websiteleader.pl.

 

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

 1. Powierzają Państwo Administratorowi przetwarzanie danych osobowych w celu, wskazanym poniżej:
  1)       korzystania z serwisów WWW Administratora,
  2)       obsługi Państwa zapytania i / lub zamówienia, które zostały złożone przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Państwu zamówionej, personalizowanej informacji handlowej,
  3)       niezbędnym do wykonania odrębnej umowy, której jesteście Państwo stroną, której przedmiotem jest świadczenie usługi Website LEADer, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 2. Podanie przez Państwa numeru telefonu, oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celu, wskazanym w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Podanie przez Państwa adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach wskazanych w ustępie 1 pkt 2 i 3, powyżej.
 4. Wyrażenie zgody, poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz ich niewskazanie, w niektórych przypadkach może uniemożliwić obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz kontaktowy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia Państwu zapytania - podczas obsługi zapytania / zamówienia - drogą telefoniczną i / lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

 1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
  1)     imię i nazwisko,
  2)     numer telefonu kontaktowego,
  3)     adres e-mail do kontaktu,
  4)     adresy IP,
  5)     adres www domeny, którą chcą Państwo promować, za pomocą usług Administratora.
 2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej, obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 3. Na stronie internetowej działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie Państwa zachowania oraz dopasowanie treści do Państwa zainteresowań. System ten jest zintegrowany z naszym serwisem i każdy z jego użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa urządzenia (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa potrzeb.
 5. W celach analitycznych, Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą Państwo usunąć swoje dane, związane z plikami cookies – szczegóły w Polityce Cookies. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 50 miesięcy.
 6. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia, dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje, o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używacie.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności, dostępne na stronie internetowej serwisu.
 9. Więcej o plikach cookies w Polityce Cookies.
 10. Remarketing:
  W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, Administrator wykorzystuje:
  1)     funkcję remarketingu Google Ads, w tym Google Sponsored Promotions i innych formatów Google, dzięki czemu wyświetlane są reklamy Administratora w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam, na podstawie Państwa odwiedzin w witrynie Administratora. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Google, proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies.
  2)     funkcję retargetingu Facebook Ads, który na podstawie plików cookies, zbieranych przez Facebooka, na stronie wyświetla reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook, do celu tworzenia podobnych grup odbiorców, analizuje informacje, udostępnione przez Państwa na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Facebook, proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies.
  3)     we wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych, Administrator dopasowuje również reklamy, na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

§4. Prawa użytkownika, którego dane są przetwarzane

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do:
  1)       dostępu do swoich danych osobowych,
  2)       sprostowania danych osobowych,
  3)       usunięcia danych osobowych,
  4)       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5)       przenoszenia danych osobowych,
  6)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7)       wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.
  8)       wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, powinni Państwo wysłać e-mail na adres: iod@sunrisesystem.pl.
 3. Administrator wykonuje Państwa żądanie niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody, usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora


Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe:

1)       w przypadku, gdy wypełnili Państwo formularz kontaktowy, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania personalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie, dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

2)       w przypadku Państwa danych, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres jej trwania, a także  przez okres wskazany w przepisach prawa, w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z umową, lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

3)       dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

4)       w przypadku jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Państwa zgodzie, do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu zgody, przetwarzanie danych odbywa się dalej na potrzeby dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie, wskazane w zdaniu poprzednim, ograniczone jest do przechowywania informacji o udzieleniu zgody oraz jej cofnięciu przez czas określony przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń.

 

 

§6. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom trzecim, w celach, związanych ze świadczeniem naszych usług:

1)         podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, w szczególności podmiotom, które zapewniają bezpieczeństwo i stabilne działanie Rozwiązań technologicznych, w związku z realizacją odrębnej umowy na świadczenie usługi Website LEADer,

2)         innym podmiotom, z których usług korzysta Administrator, w celu dostarczenia Państwu usług,

3)         partnerom biznesowym Administratora, z którymi Administrator współpracuje,

4)         podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze,

5)         organom i instytucjom państwowym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 

 1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe, niezbędne do realizacji odrębnej umowy na świadczenie usługi Webiste LEADer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. (Google, Facebook, in.). Administrator dokłada staranności, aby podmioty te dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§8.  Zabezpieczenie przetwarzania  danych osobowych


Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności zobowiązuje się do:

 1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
 3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy przez Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
 5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych.
 6. zapewnienia, aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami RODO i innych obowiązujących przepisów.