planowanie

Tworzenie Usług

Po zakończeniu podstawowej konfiguracji, kolejnym krokiem jest stworzenie Usług, które użytkownicy będą mogli zarezerwować za pośrednictwem Twojej strony internetowej.

Kliknij Usługi w menu po lewej stronie, aby wyświetlić aktualną listę Usług bądź rozpocząć tworzenie nowych.

Kliknij przycisk Utwórz usługę, aby dodać do listy nową Usługę. W niektórych przypadkach możesz zaoszczędzić czas, duplikując istniejącą już Usługę i ponownie wykorzystując przypisane do niej informacje i/lub zdjęcia. Żeby zduplikować Usługę, zaznacz znajdujące się obok niej pole i kliknij przycisk Duplikuj.

W każdej chwili możesz też usunąć niechciane lub wycofane z oferty Usługi zaznaczając pole znajdujące się obok danych Usług, a następnie klikając przycisk Usuń zaznaczone.

dodawanie informacji o usłudze

Wprowadź nazwę Usługi oraz jej krótki opis. Nazwa usługi jest tym, co będą widzieć użytkownicy na liście wyboru usług. Upewnij się więc, że jest ona jasna i precyzyjna.

W polu Opis usługi możesz z pomocą Edytora Tekstu sformatować swój tekst.

Jeśli pracujesz z wieloma językami, upewnij się, że wprowadzone zostały tytuły oraz opisy dla wszystkich obsługiwanych języków.

dodawanie ceny do usługi

Wprowadź cenę, jaką pobierasz za daną usługę/ofertę. Jeśli cena zawiera pozycje po przecinku, użyj kropki (.) zamiast przecinka (,).

  Ceny i płatności

Aktualna wersja Harmonogramu nie obsługuje bezpośrednich płatności online za Usługi. Płatności między usługodawcą a klientem muszą odbywać się więc w innym środowisku, np. poprzez płatność w sklepie kartą lub gotówką. Dobrym pomysłem może być umieszczenie informacji o sposobie płatności w opisie Usługi tak, aby klienci zyskali jasną informację o warunkach płatności.

Określanie Czasu trwania usługi

Poinformuj użytkownika o Czasie trwania usługi, tj. jak długo prawdopodobnie będzie trwać dana usługa. Wprowadź długość Usługi (w minutach) w odpowiednie pole bądź przeciągnij suwak. Czas trwania usługi określa również, ile czasu zajmie ona w Twoim Kalendarzu.

Widoczność Usługi

W przypadku Usług można ustawić trzy różne typy widoczności:

Publiczna: użytkownicy mogą samodzielnie wybierać daną Usługę, a także może zostać ona wybrana w widoku Kalendarza, jeśli manualnie dodajesz termin jej wykonania.

Wewnętrzna: użytkownicy nie mogą wybrać danej Usługi, ale może zostać ona wybrana w widoku Kalendarza, jeśli manualnie dodajesz termin jej wykonania.

Nieaktywna: użytkownicy nie mogą wybrać danej Usługi ani nie może zostać ona wybrana w widoku kalendarza, jeśli manualnie dodajesz termin wykonania usługi.

dodawanie obrazów

Dodaj jeden lub więcej obrazów, aby pokazać użytkownikom, na czym polega dana usługa. Załaduj obraz ze swojego dysku lub wybieraj spośród tych obrazów, które zostały dodane wcześniej do Twojego Menedżera Plików. Jeśli dodasz więcej obrazów, pierwszy (ten najbardziej z lewej) będzie używany jako główny obraz i to właśnie ten obraz zobaczą użytkownicy na liście Usług podczas dokonywania rezerwacji.

   Przycinanie zdjęć

Zalecamy stosowanie kwadratowych obrazów przedstawiających Twoje Usługi, ponieważ właśnie takie najlepiej wyświetlają się zarówno w samej witrynie, jak również w Harmonogramie, gdzie zostają automatycznie zaokrąglone. Jeśli załadujesz obraz, który nie jest kwadratem (tj. nie są w nim zachowane identyczne proporcje między wysokością a szerokością), możesz kliknąć znajdujące się przy nim przycisk Edytuj, aby otworzyć obraz w Edytorze Obrazów. Tam możesz użyć funkcji Przekształć, aby przyciąć obraz do kwadratu.

Łączenie Członków personelu z Usługą

Wybierz, który Członek personelu ma wykonywać daną Usługę. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze żadnego Członka personelu zawsze możesz wrócić do tego później bądź zrobić to na odwrót, przypisując Usługi do poszczególnych Członków personelu.

Jeśli z Usługą powiązano więcej niż jednego Członka personelu, użytkownicy, zanim przejdą do ekranu wyboru daty/godziny, mogą samodzielnie wybrać osobę, która ma wykonać dla nich daną Usługę. Jeśli do usługi przypisany jest tylko jeden Członek personelu, system wybierze go automatycznie, a użytkownicy po wybraniu Usługi będą bezpośrednio przenoszeni do ekranu wyboru daty/godziny.